Polityka Prywatności


„GARANT STAY” Liudmyla Levytska

 1. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów

NIP: 1182244351| REGON 522496468

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula dla osób korespondujących

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Garant Stay” Liudmyla Levytska z siedzibą przy ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 1182244351, REGON 522496468.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem: biuro@garantstay.com

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • rejestracji korespondencji i udzielania odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na wywiązywaniu się
  z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi, przez okres 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

 

Klauzula dla klientów/kontrahentów

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Garant Stay” Liudmyla  Levytska z siedzibą przy ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 1182244351, REGON 522496468.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem: biuro@garantstay.com

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • windykacji należności, na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,
 • prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy prawidłowego świadczenia usług.

 

Klauzula dla reprezentantów klientów/kontrahentów

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “Garant Stay” Liudmyla Levytska z siedzibą przy ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 1182244351, REGON 522496468.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem: biuro@garantstay.com

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • nawiązywania i utrzymywania relacji z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • windykacji należności, na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,
 • prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy
z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania danych niemożliwe jest również wykonanie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy stronami współpracy.

 

Klauzula dla użytkowników strony internetowej

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “Garant Stay” Liudmyla Levytska z siedzibą przy ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 1182244351, REGON 522496468.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem: biuro@garantstay.com

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
 • Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki).

 


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą oraz hostingiem strony internetowej.

 

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.